Školní řád

Mateřská škola Brno, Štolcova 51, 61800 Brno , příspěvková organizace

1.Provoz školy je od 6.30 do 18,00 hodin .

Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem, dále pak zabezpečí pobyt dítěte v jiné MŠ a pokud to není možné, vydá zástupci dítěte potvrzení o omezení nebo přerušení mateřské školy.

Režim dne Mateřské školy Brno, Štolcova 51

6.30 - 9.40 scházení dětí, hry dle výběru dětí, těl.chvilka, skupinové a individuální hry,spontánní a řízené učení,didakticky zacílená činnost
8.45 - 9.15  svačina
9.40 - 10.00 příprava na pobyt venku
10.00 - 12.00 pobyt venku (za každého počasí – kromě silného deště a mrazu více než -10oC)
12.00 - 12.30 oběd
12.30 - 13.00 příprava na spánek
13.00 - 14.30 spánek a odpočinek dětí, individ. práce
14.30 - 15.00 svačina
15.15 - 18.00 opakovací chvilky,individ.práce, pobyt venku hry dle výběru dětí


2.Přijímací řízení do mateřské školy:

• termín přijímacího řízení -elektronický způsob zápisu celoměstský /bývá převážně od února do března předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno,
o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů
• zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy / zpravidla v průběhu dubna, po ukončení zápisu dětí do MŠ , informuje rodiče dítěte zasláním „Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ
• o přijetí dětí v případě, že počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, rozhoduje ředitelka školy, upřednostňuje přijetí dětí 5-6letých / poslední rok před zahájením ZŠ/
viz směrnice o přijímání dětí do MŠ.
• zařazení zdravotně postiženého dítěte do speciální třídy mateřské školy nebo do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření
• do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let
• do třídy mateřské školy se mohou zařazovat také děti od dvou let věku / na základě vyjádření pediatra , nelze-li zařadit dítě do jeslí / a děti zdravotně postižené smyslově, tělesně a mentálně postižené, s vadami řeči, s více vadami / po projednání s odborným lékařem /
• rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy

3.Docházka dětí:

Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte.
Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.
Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to po dohodě se
zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:
• dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází
• zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná
• v průběhu zkušební doby- na základě doporučení pediatra nebo pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra
Ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.
Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.30 do10,00 hodin. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy kdykoli dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášené na stravování.

 Rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom může rodič opustit MŠ.
Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu
/ formuláře u ředitelky školy – zmocnění/ Bez písemného pověření učitelky
nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči!!! Pokud bude pověření trvalého charakteru,
lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou.

4.Dítě v mateřské škole potřebuje:

celé náhradní oblečení, sportovní oblečení na školní zahradu, přezůvky / bačkory /, pyžamo . Děti musí mít své věci označené, podepsané.
Škola nezodpovídá za věci přinesené do MŠ( zlaté řetízky, hračky apod.)
Při vstupu do mateřské školy má dítěte právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn. že se rodiče mohou s ředitelkou školy a s učitelkami předem dohodnout na nejvhodnějším postupu.
Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout.

5. Povinnosti rodičů :

• Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o
zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od
lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví / v zájmu zdraví ostatních dětí /.
• Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.

6.Stravování + poplatky:

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny,
Výše stravného na 1 dítě a 1 den / 2 svačiny a oběd / :32Kč.
Výše stravného na 1 dítě a 1 den / 2 svačiny +oběd / : 7-leté děti : 36,-Kč

Přihlášení a odhlášení dítěte se oznamuje vždy 24 hodin před výdejem prvního jídla.
První den nemoci je možno stravu vydat do přinesených vlastních nádob.
Neodhlášená strava propadá.
Výše „školného“ / příspěvek na částečnou úhradu nákladů MŠ / na 1 měsíc: 500,- Kč a stanovuje ji ředitelka školy. Od placení jsou osvobozeny děti poslední rok před začátkem nástupu do ZŠ a sociální případy.Odložené školní docházky školné hradí.Pokud dítě z jakéhokoliv omluveného důvodu nedochází do MŠ celý měsíc, snižuje se  částka na polovinu tj.na 250,-Kč/měsíc.
Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům.

7.Poslání mateřské školy:

Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.
Škola má svůj denní organizační řád (program , uspořádání dne), který je ale natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí
(viz. nástěnky v šatně školy).
MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ.

8.Práva rodičů:

Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení.
Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje.
Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.
Pro rodiče dětí nabízíme různorodý poradenský servis (viz. konzultační hodiny), dle jejich zájmů různé osvětové aktivity k otázkám výchovy a vzdělávání předškolních dětí.
Rodiče mají kdykoli právo vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu).
Logopedická poradna : každou sudou středu od 8.00hod.

9.Péče o zdraví a bezpečnost

Pobyt dětí je organizován tak, aby byly dodrženy zdravotní a hygienické zásady. Prostředí školy je upraveno tak, aby poskytovalo optimální podmínky pro správný rozvoj dětí.Aby děti byly co nejvíce na čerstvém vzduchu,je dostatečně využívána zahrada MŠ. Každodenně jsou děti otužovány vzduchem při pobytu venku, jsou zohledňovány fyzické a věkové zvláštnosti dětí. Celodenně je zajištěn pitný režim!

10. Práva dítěte:

• na lásku
• individuální přístup
• na respektování věkových zvláštností
Žádáme rodiče, aby svá přání a stížnosti sdělili paní ředitelce.Upozorněte děti na to, co se vám u nás líbí, v opačném případě se svěřte nám.Budeme vám vděčné za všechna upozornění, která by pomohla zlepšit jak naši práci, tak prostředí školy.


Pro všechny přátele naší školy jsou dveře vždy otevřeny.

 

…………………………………………
Hana Vaňková– ředitelka školy